Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

 1. W przypadku zaistnienia wypadku należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, następnie w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.
 2. Jeśli wypadkowi uległ doktorant, wypadek należy zgłosić do Inspektoratu BHP, na odpowiednim druku dostępnym na stronie internetowej uczelni.
 3. W przypadku wystąpienia awarii należy zachować bezwzględny spokój i nie wywoływać paniki.
 4. Niezwłocznie powiadomić o awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, kierownika obiektu oraz dziekana wydziału.
 5. W zależności od rodzaju awarii powiadomić odpowiednie służby ratunkowe.
 6. W miarę możliwości podjąć czynności ograniczające rozprzestrzenianie się zagrożeń wynikających z awarii.
 7. Jeżeli jest to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia wszystkie osoby, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań zabezpieczających i ewakuacyjnych.
 8. Zapewnić pierwszą pomoc osobom poszkodowanym.
 9. Po przyjeździe służb ratowniczych należy podporządkować się osobom kierującym akcja ratowniczą.

Zasady dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia

 1. W przypadku wystąpienia wypadku należy postępować zgodnie z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
 2. Informacje o bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia należy zgłaszać pod numer telefonu alarmowego 112, lub numery telefonów alarmowych służb ratowniczych:
  • 999 Pogotowie ratunkowe,
  • 998 Straż pożarna
  • 997 Policja
 3. Informacje o zagrożeniach należy zgłaszać na adres e-mailowy bhp@ujd.edu.pl.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia sporządzona zostanie notatka służbowa przez kierownika obiektu, natomiast w przypadku zaistnienia wypadku dokumentację sporządza Inspektorat BHP.