Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. B.Bierwiaczonek

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Badania wybrane grup konstrukcji gramatycznych we współczesnym języku polskim lub angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne itp.)

Projekt oparty jest na założeniach teorii gramatyki konstrukcji stworzonej i rozwijanej przez takich badaczy jak Ch. Fillmore, G. Lakoff, A. Goldberg, W. Croft i in.. Teoria ta zakłada, że każdy język naturalny można opisać w formie sieci konstrukcji gramatycznych rozumianych jako jednostki symboliczne łączące określoną formę językową ze znaczeniem i/lub funkcją. W oparciu o dane korpusowe, doktorant dokona próby sformułowania najważniejszych syntaktycznych i semantyczno-funkcjonalnych własności wybranej konstrukcji oraz przedstawi jej model radialny, uwzględniający jej polisemię oraz ewentualne związki z innymi konstrukcjami w zakresie języka, którego dotyczyły będą badania.