Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD
Instytut Filologii Obcych

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Angielskie językoznawstwo historyczne

Historia języka angielskiego rozpoczęła się w piątym wieku wraz z napływem plemion germańskich na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Od tej pory język poddawany był zmianom, które doprowadziły do wykształcenia się angielszczyzny (wraz z jej odmianami) w obecnej formie. Patrząc na kolejne okresy w historii języka angielskiego rozróżniamy trzy główne etapy w jego rozwoju: staro-, średnio- i wczesno-nowo-angielski. Każdy z nich przejawia specyficzne cechy.

Prowadzone badania powinny dostarczyć odpowiedzi na pytania tj. jak zmienia się język? w jaki sposób zmiany językowe się rozprzestrzeniają? jak je wyjaśnić?

Celem badań będzie analiza języka angielskiego pod kątem:

  • zmian językowych (semantycznych, leksykalnych, morfologicznych, fonologicznych, graficznych)
  • diachronicznym lub synchronicznym

Możliwe są badania w oparciu o teksty źródłowe, korpusy i bazy danych, rękopisy, materiały leksykograficzne, itp.