Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Dodatkowa rekrutacja

Informujemy, że od 10 października do 18 października 2019 r. otwarta będzie dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej – program STER w dyscyplinie językoznawstwo.

WAŻNE TERMINY:

10.10.2019 r. -18.10.2019 r.

składanie dokumentów w pokoju nr 134 w budynku UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, w godz. 1000-1200.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.10.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

21.10.2019 r.

Egzamin językowy z języka angielskiego oraz z języka polskiego jako obcego
godz. 900, ul. Waszyngtona 4/8, s. 138

21.10.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
godz. 1130, ul. ul. Waszyngtona 4/8, s. 138

22.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Rozmowy Kwalifikacyjnej

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 2. życiorys kandydata;
 3. kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 5. 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
 6. opinię o przydatności do pracy naukowej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej
 7. potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych;
 8. oświadczenie (do odbioru w sekretariacie);
 9. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 10. dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 (polskiego – w przypadku cudzoziemców – lub angielskiego)
 11. suplement do dyplomu (ewentualnie transkrypt lub zaświadczenie o zdanych egzaminach lub wypis przedmiotów i ocen lub indeks)
 12. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 80 PLZ (Nr konta: 23175010350000000013011378; Tytuł przelewu: <imie nazwisko> rekrutacja szkola doktorska)

Miejscem składania dokumentów (w formie papierowej) jest sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Osoby zakwalifikowane do programu STER są zobowiązane do uzupełnienia dokumentacji o następujące dokumenty:

 1. oryginał (do wglądu) lub uwierzytelniony odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych przełożony przez tłumacza przysięgłego lub przez polski konsulat wraz z uwierzytelnieniem lub poświadczeniem autentyczności (apostille lub legalizacja)
 3. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty.